Dataskyddsförordningen

Den 25:e maj 2018 började EU:s dataskyddsdirektiv (GDPR) att gälla och dataskyddsförordningen ersatte då den gamla personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär krav på de som för dataregister, exempelvis Sunne Båtklubbs medlemsregister¸men å andra sidan rättigheter för de som registreras.

Datainspektionen har information om GDPR, se: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

SBK måste informera de registrerade (medlemmarna) att de är registrerade, vad som registreras samt  hur personuppgifterna används. Så: Sunne båtklubb har ett medlemsregister. Eftersom SBK är medlem av Båtunionen så använder vi deras register (BAS), se https://batunionen.se/batklubbssupporten/gdpr

  • Laglig grund: Medlemskap (etc) innebär ett avtal. Enligt GDPR, artikel 6, 1 så:
    • b) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
    • c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
  • Personuppgifter som registreras: SBK behöver hålla reda på vilka som är medlemmar, vilka bryggplatser de har, vilka som står i bryggplatskö, båttyp, betalda avgifter etc. Även kontaktuppgifter som adress, telefon, epost, mobil.
  • Hur vi kommer att använda uppgifterna: för föreningens verksamhet. Båtunionen använder dessutom registret för att skicka ut tidskriften Båtliv.

Om du vill veta vad vi har registrerat om dig, kontakta medlemsregistret@sunnebatklubb.se.

Om du exempelvis misstänker att uppgifter kommit på avvägar, kontakta info@sunnebatklubb.se.

Om du anser att dina personuppgifter hanteras felaktigt har du möjlighet att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen/Integritetskyddsmyndigheten).