Sunne båtklubb

Årsmöte

Årsmötet 2022 hålls lördagen den 12:e november 15:00 i Barken, marinan i Sunne.

DAGORDNING

1. Årsmötets öppnande
2. Årsmötets stadgeenliga utlysande
3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
4. Val av två rösträknare tillika justeringsmän
5. Föredragning av föregående årsmötesprotokoll
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Kassaberättelse
8. Revisionsberättelse
9. Ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av avgifter
11. Motioner till årsmötet
12. Val av ordförande
13. Val av styrelsens ledamöter och suppleanter
14. Val av revisor
15. Val av valberedning
16. Regler för bryggplats som inte används fastställs
17. Övrig information och frågor
18. Mötet avslutas


Dataskyddsförordningen / Sunne Båtklubb

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) måste vi (SBK) informera de registrerade (medlemmarna) om att det finns ett medlemsregister. Se här  för mer information.